• Shirasu IM-12 Pro Staff Seatrout 315 MH
  Shirasu IM-12 Pro Staff Serie

  Shirasu IM-12 Pro Staff Seatrout 315 MH

  Entwickelt von unserem PRO STAFF TEAM

 • Shirasu IM-12 Pro Staff Seatrout 285 L
  Shirasu IM-12 Pro Staff Serie

  Shirasu IM-12 Pro Staff Seatrout 285 L

  Entwickelt von unserem PRO STAFF TEAM

 • Shirasu IM-12 Pro Staff Pike Twitch 210 XH
  Shirasu IM-12 Pro Staff Serie

  Shirasu IM-12 Pro Staff Pike Twitch 210 XH

  Entwickelt von unserem PRO STAFF TEAM

 • Shirasu IM-12 Pro Staff Twitch & Crank T 210 M
  Shirasu IM-12 Pro Staff Serie

  Shirasu IM-12 Pro Staff Twitch & Crank T 210 M

  Entwickelt von unserem PRO STAFF TEAM

 • Shirasu IM-12 Pro Staff Twitch & Crank 210 M
  Shirasu IM-12 Pro Staff Serie

  Shirasu IM-12 Pro Staff Twitch & Crank 210 M

  Entwickelt von unserem PRO STAFF TEAM

 • Shirasu IM-12 Pro Staff Rig ´n´Jig 265 M
  Shirasu IM-12 Pro Staff Serie

  Shirasu IM-12 Pro Staff Rig ´n´Jig 265 M

  Entwickelt von unserem PRO STAFF TEAM

 • Shirasu IM-12 Pro Staff Trout Collector L
  Shirasu IM-12 Pro Staff Serie

  Shirasu IM-12 Pro Staff Trout Collector L

  Entwickelt von unserem PRO STAFF TEAM

 • Shirasu IM-12 Pro Staff Trout Collector UL
  Shirasu IM-12 Pro Staff Serie

  Shirasu IM-12 Pro Staff Trout Collector UL

  Entwickelt von unserem PRO STAFF TEAM

 • Shirasu IM-12 Pro Staff Spoon UL
  Shirasu IM-12 Pro Staff Serie

  Shirasu IM-12 Pro Staff Spoon UL

  Entwickelt von unserem PRO STAFF TEAM

 • Shirasu IM-12 Pro Staff Pike Beast 240 XXH
  Shirasu IM-12 Pro Staff Serie

  Shirasu IM-12 Pro Staff Pike Beast 240 XXH

  Entwickelt von unserem PRO STAFF TEAM

 • Shirasu IM-12 Pro Staff Pike 270 H
  Shirasu IM-12 Pro Staff Serie

  Shirasu IM-12 Pro Staff Pike 270 H

  Entwickelt von unserem PRO STAFF TEAM

 • Shirasu IM-12 Pro Staff Night Hunter 255 ML
  Shirasu IM-12 Pro Staff Serie

  Shirasu IM-12 Pro Staff Night Hunter 255 ML

  Entwickelt von unserem PRO STAFF TEAM

 • Shirasu IM-12 Pro Staff Zander MH
  Shirasu IM-12 Pro Staff Serie

  Shirasu IM-12 Pro Staff Zander MH

  Entwickelt von unserem PRO STAFF TEAM

 • Shirasu IM-12 Pro Staff Zander ML
  Shirasu IM-12 Pro Staff Serie

  Shirasu IM-12 Pro Staff Zander ML

  Entwickelt von unserem PRO STAFF TEAM

 • Shirasu IM-12 Pro Staff Perch ML
  Shirasu IM-12 Pro Staff Serie

  Shirasu IM-12 Pro Staff Perch ML

  Entwickelt von unserem PRO STAFF TEAM

 • Shirasu IM-12 Pro Staff Perch L
  Shirasu IM-12 Pro Staff Serie

  Shirasu IM-12 Pro Staff Perch L

  Entwickelt von unserem PRO STAFF TEAM

 • Shirasu IM-12 Pro Staff Micro 185 UL
  Shirasu IM-12 Pro Staff Serie

  Shirasu IM-12 Pro Staff Micro 185 UL

  Entwickelt von unserem PRO STAFF TEAM