• Shirasu IM-8 Topwater Distance
  Shirasu

  Shirasu IM-8 Topwater Distance

  Endlich ist sie da, die 2. Generation unserer schon legendären Shirasu IM-8 Raubfischruten.

 • Shirasu IM-8 Crank Shad Travel
  Shirasu

  Shirasu IM-8 Crank Shad Travel

  Endlich ist sie da, die 2. Generation unserer schon legendären Shirasu IM-8 Raubfischruten.

 • Shirasu IM-8 Seatrout MH
  Shirasu

  Shirasu IM-8 Seatrout MH

  Endlich ist sie da, die 2. Generation unserer schon legendären Shirasu IM-8 Raubfischruten.

 • Shirasu IM-8 Vertikal M
  Shirasu

  Shirasu IM-8 Vertikal M

  Endlich ist sie da, die 2. Generation unserer schon legendären Shirasu IM-8 Raubfischruten.

 • Shirasu IM-8 Jerk/T XH
  Shirasu

  Shirasu IM-8 Jerk/T XH

  Endlich ist sie da, die 2. Generation unserer schon legendären Shirasu IM-8 Raubfischruten.

 • Shirasu IM-8 Cast M / MH / H
  Shirasu

  Shirasu IM-8 Cast M / MH / H

  Endlich ist sie da, die 2. Generation unserer schon legendären Shirasu IM-8 Raubfischruten.

 • Shirasu IM-8 Texas Shooter 2.0
  Shirasu

  Shirasu IM-8 Texas Shooter 2.0

  Endlich ist sie da, die 2. Generation unserer schon legendären Shirasu IM-8 Raubfischruten.

 • Shirasu IM-8 Drop Shot MH
  Shirasu

  Shirasu IM-8 Drop Shot MH

  Endlich ist sie da, die 2. Generation unserer schon legendären Shirasu IM-8 Raubfischruten.

 • Shirasu IM-8 Drop Shot ML
  Shirasu

  Shirasu IM-8 Drop Shot ML

  Endlich ist sie da, die 2. Generation unserer schon legendären Shirasu IM-8 Raubfischruten.

 • Shirasu IM-8 Spoon UL
  Shirasu

  Shirasu IM-8 Spoon UL

  Endlich ist sie da, die 2. Generation unserer schon legendären Shirasu IM-8 Raubfischruten.

 • Shirasu IM-8 Pike Twitch XH
  Shirasu

  Shirasu IM-8 Pike Twitch XH

  Endlich ist sie da, die 2. Generation unserer schon legendären Shirasu IM-8 Raubfischruten.

 • Shirasu IM-8 Pike Machine XXH
  Shirasu

  Shirasu IM-8 Pike Machine XXH

  Endlich ist sie da, die 2. Generation unserer schon legendären Shirasu IM-8 Raubfischruten.

 • Shirasu IM-8 Pike H
  Shirasu

  Shirasu IM-8 Pike H

  Endlich ist sie da, die 2. Generation unserer schon legendären Shirasu IM-8 Raubfischruten.

 • Shirasu IM-8 Vampire ML
  Shirasu

  Shirasu IM-8 Vampire ML

  Endlich ist sie da, die 2. Generation unserer schon legendären Shirasu IM-8 Raubfischruten.

 • Shirasu IM-8 Zander Jig MH
  Shirasu

  Shirasu IM-8 Zander Jig MH

  Endlich ist sie da, die 2. Generation unserer schon legendären Shirasu IM-8 Raubfischruten.

 • Shirasu IM-8 Zander ML
  Shirasu

  Shirasu IM-8 Zander ML

  Endlich ist sie da, die 2. Generation unserer schon legendären Shirasu IM-8 Raubfischruten.

 • Shirasu IM-8 Perch Jig ML
  Shirasu

  Shirasu IM-8 Perch Jig ML

  Endlich ist sie da, die 2. Generation unserer schon legendären Shirasu IM-8 Raubfischruten.

 • Shirasu IM-8 Perch L
  Shirasu

  Shirasu IM-8 Perch L

  Endlich ist sie da, die 2. Generation unserer schon legendären Shirasu IM-8 Raubfischruten.

 • Shirasu IM-8 Micro UL
  Shirasu

  Shirasu IM-8 Micro UL

  Endlich ist sie da, die 2. Generation unserer schon legendären Shirasu IM-8 Raubfischruten.